பொது

22 March 2020

கையைக் கழுவுங்கள், நன்றாய்க்
கையைக் கழுவுங்கள்
கண்ணில் தெரியாக் கறைகள் உண்டு
களைத்துச் சோராமல், தேய்த்துக்
கையைக் கழுவுங்கள்

11 January 2020

உயிர் புளகமுறும்போது உள்ளத்தே ஒருவெள்ளம்
உடல்முழுதும் பஞ்சாகி ஊடுருவும் ஒளிவெள்ளம்
உயிர்க் கூச்சுறும்போது ஒன்றுமின்றி நிற்கின்றேன்

10 January 2020

வாய்திறந் திங்கெமக்கோர் வாக்களிப் பாயென்றே
தாய்முகம் பார்த்துத் ததும்பிநிற்கும் – சேய்போல

Subscribe

Contact Us

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.