திருமூலர் திருமந்திரம்

27 August 2018

These are links to my talks in Krishna TV which was run by Sri Krishnaswamy of Krishnaswamy Associates. This was a great opportunity he gave me, which enabled me to enter the incredible world of Thirumanthiram; and also speak on Parasakthi and Bharathi. I am obliged to him for this.

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 1
http://indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-01

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 2
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-02

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 3
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-03

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 4
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-04

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 5
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-05

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 6
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-06

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 7
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-07

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 8
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-08

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 9
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-09

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 10
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-10

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 11
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-11

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 12
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-12

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 13
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-13

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 14
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-14

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 15
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-15

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 16
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-16

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 17
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-17

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 18
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-18

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 19
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-19

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 20
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-20

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 21
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-21

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 22
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-22

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 23
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-23

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 24
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-24

திருமூலர் திருமந்திரம் - பாகம் 25
http://www.indianimprints.com/v/Discourses/Thirumoolarin--Thirumanthiram/Thirumanthiram-Ramanan-25

Read 996 times

Subscribe

Contact Us

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.