பாடல்கள்

வாழ்த்தினால் என்ன? வசை பாடினால் என்ன?

27 May 2017

Media

வாழ்த்தினால் என்ன? வசை
பாடினால் என்ன?
வானம்போல் வாழ்ந்தால்
மின்னலால் காயமென்ன?

தாழ்ச்சி உயர்வேதும் இல்லை
தான் தோன்றி அவனே எல்லை
சூழ்ச்சிகள் ஏது சிவனே! உன்
சொல்லென்றும் காக்கும் குருவே!

எனக்கென்ன கவலை என்றும் என்னுடன் சிவனே!
நான் சின்னத் திவலை அவன் தாங்கிடும் கடலே!

ஓடும் நதிநான் கரைநான் விதிநானே
பாடும்குயில்நான் ராகம்நான் வானம்நானே
நாடுவது யாவும் சிவனே நான்காண்பதெல்லாம் அவனே
கூடொன்றும் தடையோ? வானுக்குக் குளிருமோ? மேகம் உடையோ?

எனக்கென்ன கவலை என்றும் என்னுடன் சிவனே!
நான் சின்னத் திவலை அவன் தாங்கிடும் கடலே!

அண்டங்களால் துண்டாகுமோ வானமே
அவனொன்றுதான் என்றானபின் எது மானமே
கொண்டாட்டம் சிவனின் நினைவே
பிறயாவும் மறையும் கனவே
திண்டாட்டம் தீர்ந்தேன் எனைமறந்தேன் திசைதெளிந்தேன்
சிவனென்னும் வானிலே சிறுமுகில் போலே திரிந்தேன்
எனக்கென்ன கவலை என்றும் என்னுடன் சிவனே!
நான் சின்னத் திவலை அவன் தாங்கிடும் கடலே!

25.05.17 / வியாழன் / காலை 7.14

Read 1266 times

Subscribe

Contact Us

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.